ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวนประมาณการจะซื้อ 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb18/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นั้น รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารแนบ