ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ