ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8iit