ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้น ๑ แฟลต ๓๒ ยูนิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นั้น

เอกสารแนบ