ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ