ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 02 มีนาคม 2022 เวลา 09:03:03