ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นตรวจเอนไซม์ G๖PD จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามประกาศ