ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ