ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 25 เมษายน 2023 เวลา 07:13:00