ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวิดีทัศน์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น