ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ eb๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น