ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

https://www.vachiraphuket.go.th/links/px8k