ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PACS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)