ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวนประมาณการจะซื้อ 100 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb14/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/gjty