จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,034,960.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 32 รายการ

ปรับปรุงเมื่อ 01 กรกฎาคม 2024 เวลา 09:05:33

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/azuc