จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อประตู

ปรับปรุงเมื่อ 03 กรกฎาคม 2024 เวลา 09:39:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5iby