ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะซื้อชุดวัสดุเชื่อมกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอ (Anterior Cervical Plate) ชนิดเปิดแผลทางด้านหน้า (Anterior Approach) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ