ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ