ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ.สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เลนส์แก้วตาเทียม)