จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-๑๙ ณ เขตตำบลตลาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๕,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zoik