จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ Intrafix P Primelene Classic ประมาณการจะซื้อ ๑๕,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7dm0