จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม จำนวนประมาณการจัดซื้อ ๑,๓๕๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๕,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/933n