จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:25:08

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/onjk