จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ 680 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,999,360.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 01:08:42