จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 18 ตุลาคม 2023 เวลา 10:25:27

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/os82