จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ