จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น ๕๘ เปอร์เซ็นต์ บรรจุในแบบ cassette ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 11:24:56

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xssh