จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ขนาด ๗.๕FR. ๓๔CC, ๔๐CC  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 11:17:10

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gne0