จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๘,๗๖๙.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)