จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ไก่) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:00:44

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p0ei