จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๑,๖๑๐.๐๐  บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

 

 

ปรับปรุงเมื่อ 06 ธันวาคม 2023 เวลา 11:06:23

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/e2ij