จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/ubbjรูปแบบ

ปรับปรุงเมื่อ 11 กันยายน 2023 เวลา 10:38:49

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ubbj