จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๓๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 14 กันยายน 2023 เวลา 10:09:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fms9