จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

https://www.vachiraphuket.go.th/links/c6zl

ปรับปรุงเมื่อ 26 มกราคม 2023 เวลา 09:52:28

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/c6zl