จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,129,750.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/77jh

ปรับปรุงเมื่อ 28 ตุลาคม 2022 เวลา 11:15:13

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/77jh