จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๓๐,๙๒๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 27 เมษายน 2022 เวลา 02:05:52

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r0v2