จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าก๊อซแผ่นชนิดพับแล้วมีขนาด ๖”x๖” หนา ๒๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:39:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3jpv