จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๘,๕๓๗.๕๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ปรับปรุงเมื่อ 18 ตุลาคม 2023 เวลา 10:29:53

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/56mv