จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic) และส่วนเอว (Lumbar) ชนิดเปิดแผลผ่าตัดทางด้านหลัง (Posterior Approach) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bnxe