จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๑,๓๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 09:16:34

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2sfw