จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้งขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ