จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Cardiac Markers จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2022 เวลา 07:00:34

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3bz8