จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:59:07

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gspg