จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง จำนวน ๒,๒๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๘,๙๒๕.๐๐  บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 07:41:31

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xfgf