จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้น ๘,๘๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 05 เมษายน 2024 เวลา 10:04:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fxhk