จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ (ใหม่)

File Description File size Downloads
zip เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ 20 MB 73

ปรับปรุงเมื่อ 21 มีนาคม 2024 เวลา 02:17:45

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/avpi