จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓.๑๑๒,๗๓๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:50:44

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/plx9