จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xjfv