จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และรั้วบางส่วน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๗๑,๕๔๑.๘๒ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7212