ประกาศ
สำรวจความต้องการรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันโควิด 19
Long Acting Antibody : LAAB คือ แอนตีบอดีออกฤทธิ์ยาวที่ประกอบด้วยแอนติบอดีสองชนิดได้แก่ Tixagevimab และ Cilgavimab เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
กลุ่มเป้าหมาย กำหนดให้ Long Acting Antibody ดังนี้
• กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
• กลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
• กลุ่มผู้ป่วยได้รับปลูกถ่ายไขกระดูก
• กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด
• กลุ่มผู้ป่วยที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
• กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 น้อยกว่า 100
• กลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ
• กลุ่มที่มีอาการแพ้วัคซีนโควิด
• ในกรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุลยพินิจของอายุรแพทย์/กุมารแพทย์/แพทย์เจ้าของไข้
ในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กก. ทั้งผู้ที่เคยได้รับวัคซีน โดยห่างจากเข็มล่าสุด 3 เดือน และไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
จึงขอสำรวจความต้องการประชาชนที่มีความเสี่ยงข้างต้นในการเข้ารับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB
โดยลงทะเบียนที่ลิ้งค์ หรือ สแกน QR CODE บันทึกข้อมูล ซึ่งหากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางโรงพยาบาล
จะทำการคัดกรอง และ นัดหมายการเข้ารับ LAAB กับผู้รับบริการอีกครั้ง
คลิ๊กลิ้งค์
https://forms.gle/CjCYCG5KPhTw7M7f8

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2biu